Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Dâng vợ cho người khác